Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy III Năm 2021TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy III Năm 2021/ThuVienAnh/ckns.jpg
10/5/2021 4:00 PMYesĐã ban hành

​Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy III Năm 2021

Xem và tải về: CONG KHAI THUC HIEN THU CHI NS QUY III-2021-10052021101909.pdf

Tổng hợp tình hình công khai
Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản công năm 2021TinTrần Thị Bích PhươngKế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản công năm 2021/ThuVienAnh/ckns.jpg
7/21/2021 10:00 AMYesĐã ban hành

1. ​Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2021

2. Quyết định về việc thành lập tổ mua sắm năm 2021

Xem và tải về tại đây : Kế hoạch mua sắm công Sở năm 2021.pdf


Tổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách 6 Tháng Đầu Năm 2021TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách 6 Tháng Đầu Năm 2021/ThuVienAnh/ckns.jpg
7/9/2021 3:00 PMYesĐã ban hành

​Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách 6 Tháng Đầu Năm 2021

CONG KHAI TAI CHINH 6 THANG DAU NAM 2021-07122021110025.pdf

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020TinTrần Thị MinhQuyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020/ThuVienAnh/ckns.jpg
7/9/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

30 QD-SNgV.pdf


Tổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy II Năm 2021TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy II Năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/9/2021 2:00 PMYesĐã ban hành

​Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy II Năm 2021

BANG CKTHDT THU-CHI NSNN QUY II-2021-07092021143909.pdf

Tổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy I Năm 2021TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy I Năm 2021/ThuVienAnh/ckns.jpg
4/14/2021 12:00 PMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo Cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020Võ Công MạnhBáo Cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Võ Công MạnhQuyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết Định về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy làm việc và Chuẩn mực, đạo đức của Công chức, Người lao động Sở Ngoại vụVõ Công MạnhQuyết Định về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy làm việc và Chuẩn mực, đạo đức của Công chức, Người lao động Sở Ngoại vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Kế Hoạch Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ năm 2020Võ Công MạnhKế Hoạch Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy III năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy III năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy 4 Năm 2020TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy 4 Năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tây Ninh
7/7/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020TinCông khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ
7/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019TinDự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
5/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành793 px

​Tải về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Tải về

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
6/7/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018. Tải file DTNS2018.PDF

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định