Công khai ngân sách - Tổng hợp tình hình công khai
 
​Xem và tải vềCÔNG KHAI TÀI CHÍNH QUÝ I.2021.PDF
 
​Tải về : Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy 4 Năm 2020
 
 
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy I Năm 2021TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy I Năm 2021/ThuVienAnh/ckns.jpg
4/14/2021 12:00 PMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo Cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020Võ Công MạnhBáo Cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 06 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020Võ Công MạnhQuyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết Định về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy làm việc và Chuẩn mực, đạo đức của Công chức, Người lao động Sở Ngoại vụVõ Công MạnhQuyết Định về việc sửa đổi, bổ sung Nội quy làm việc và Chuẩn mực, đạo đức của Công chức, Người lao động Sở Ngoại vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: Tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Kế Hoạch Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ năm 2020Võ Công MạnhKế Hoạch Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức Sở Ngoại vụ năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy III năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Qúy III năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về: tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Báo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020Võ Công MạnhBáo cáo Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/25/2021 9:00 AMNoĐã ban hành

​Tải về tại đây

Tổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy 4 Năm 2020TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Qúy 4 Năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tây Ninh
7/7/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020TinCông khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ
7/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019TinDự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
5/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành793 px

​Tải về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Tải về

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
6/7/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018. Tải file DTNS2018.PDF

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định