Tin tức
Thứ 3, Ngày 26/10/2021, 14:00
Sở Ngoại vụ triển khai thực hiện Quyết định số 2631/QĐ-UBND, ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/10/2021 | Vũ Thị Thanh Tâm
Ngày 14/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 2631/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Mục đích, yêu cầu của cải cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 là tạo sự thống nhất cao của các cấp, các ngành trong việc quán triệt và cụ thể hóa những nội dung của Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Đồng thời, có định hướng rõ ràng, có trọng tâm về các lĩnh vực thực hiện công tác CCHC của tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2030.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh tập trung vào 6 nội dung, đó là: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Trọng tâm là  cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số.

Giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, thực hiện tốt đạo đức công vụ và văn hóa công sở, tăng cường ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ hướng tới nền hành chính kiểu mẫu. Chuyển biến mạnh mẽ nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thống nhất và hội nhập nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Qua triển khai Quyết định số 2631/QĐ-UBND, nhìn chung CBCC của Sở đã xác định rõ nội dung của từng nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan để thực hiện có hiệu quả. Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở thực hiện các nội dung liên quan đến công tác CCHC. Bảo đảm sự phối hợp có hiệu quả giữa các phòng chuyên môn trong thực hiện các mục tiêu, xác định rõ, cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của công chức có liên quan trong việc triển khai, thực hiện.

Vũ Thị Thanh Tâm – Chuyên viên Văn phòng


Lượt người xem:  Views:   9
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức