Tin tức
Thứ 6, Ngày 17/07/2020, 11:00
SỞ NGOẠI VỤ TÂY NINH ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/07/2020 | Vũ Thị Thanh Tâm
Tại Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm về công tác cải cách hành chính, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được và những mặt còn hạn chế còn tồn tại, ông Võ Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở cũng nhấn mạnh: công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đóng vai trò hết sức quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của đơn vị. Theo đó, nội dung tuyên truyền cần tập trung vào việc quán triệt, phổ biến chủ trương, những quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cung cấp thông tin cho báo chí tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành, các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại các Quyết định chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính.

          Chú trọng tuyên truyền về "Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện đạo đức và văn hóa công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, xây dựng nền hành chính hiện đại'' gắn với việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh Tây Ninh và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 trên cơ sở bám sát nhiệm vụ trọng tâm CCHC của tỉnh năm 2020. Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Đồng thời, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các TTHC đã được đơn giản hóa, ban hành mới; tuyên truyền việc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước các cấp, đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện tốt nhiệm vụ.

           Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuyên truyền cổ động trực quan về CCHC, trọng tâm là việc thực hiện "Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc tỉnh Tây Ninh", "Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn tỉnh", gương "Người tốt - việc tốt", công chức tham mưu giỏi, các sáng kiến trong CCHC, chú trọng xây dựng hình ảnh người CB, CC, VC tận tụy, chuyên nghiệp, thân thiện, kết quả cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, từ đó khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

         Đối với công tác tuyên truyền CCHC tại Sở Ngoại vụ, cần phải thay đổi cách làm, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền. Trong đó, cần quan tâm tham mưu BGĐ Sở thực hiện một số nội dung cơ bản, thiết thực hơn như: tăng cường chuyên mục, chuyên trang, số lượng và chất lượng tin, bài về CCHC; tuyên truyền về ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, đầu tư, xây dựng và thuế. Tuyên truyền đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp về việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Thông tin kịp thời các phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về các quy định hành chính, TTHC.

Thanh Tâm

Chuyên viên Văn phòng


Lượt người xem:  Views:   11
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

TinMoiNhat

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin tức