Tin tức - Cải Cách Hành Chính
 
Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã ban hành Bản tin cải cách hành chính điện tử số 42/2021, từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021, trong đó tập trung các tin liên quan đến công tác cải cách hành chính ở Trung ương như: Chủ tịch Quốc hội: tháo gỡ vướng mắc thị trường bảo hiểm rất quan trọng cho thị trường vốn, Quốc hội thảo luận sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ, Luật thi đua, khen thưởng cần bao quát các đối tượng, rà soát, xử lý ngay khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong giải ngân đầu tư công, Bảo hiểm xã hội Việt Nam: đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số, ngành thuế: khánh thành hệ thống trung tâm điều hành triển khai hóa đơn điện tử,…Công tác cải cách hành chính nổi bật ở một số địa phương như Hà Nội, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Đắk Nông, Bình Dương và các thông tin chuyên đề về cải cách hành chính, góc nhìn cải cách hành chính, các văn bản – chính sách mới của Chính phủ, Bộ Công an mới ban hành,…
 
Chiều ngày 23/6/2021, tại Hội trường Sở Ngoại vụ đã diễn ra tọa đàm về cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021. Tham dự và chủ trì tọa đàm có đồng chí Nguyễn Văn Hồng – Giám đốc Sở và tất cả công chức, người lao động của đơn vị.
 
Ngày 16/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2818/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, trong đó yêu cầu Công tác CCHC phải được tiến hành thường xuyên đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát các mục tiêu đã đề ra trong các đề án, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh. Đồng thời, chú trọng thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính như: công tác chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Đây là những nội dung mang tính chất thường xuyên, được thực hiện xuyên suốt tại đơn vị và là tiêu chí để đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính hàng năm.