Tin tức - Chỉ đạo - Điều hành
 
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác ngoại  vụ 05 năm​Xem và tải về: Tại đây
 
​Xem và tải về: 75 QĐ SNgV 2020.pdfQuy định kèm theo QĐ 75.pdf
 
​Xem và tải về:72 QĐ SNgV Danh mục vị trí việc làm.pdf
 
​Xem và tải về:​Kế Hoạch Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2021.pdf
 
Kế Hoạch Công Tác Ngoại Vụ Năm 2021Quyết Định Về việc ban hành Kế hoạch công tác ngoại vụ năm 2021Xem Tải về:Kế Hoạch Công Tác Ngoại Vụ Năm 2021.PDFQuyết Định Về việc ban hành Kế hoạch công tác ngoại vụ năm 2021.PDF