Tin tức - Chỉ đạo - Điều hành
 
Quyết định ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh năm 2020
 
Quyết định ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh năm 2020
 
Quyết đinh ban hành kế hoạch công tác ngoại vụ năm 2010
 
(MOFA) - Những ngày qua, các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực và trên toàn thế giới đã triển khai nhiều biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn, phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.
 
​Kế hoạch UDCNTT Sở Ngoại vụ năm 2019 - KH ung dung cong nghe thong tin nam 2019 (CT)_Signed.pdf
 
​Quyết định về việc bãi bỏ các quyết định do UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh - Tải về Quyết định 38/2018/QĐ-UBND
 
​Kế hoạc công tác Ngoại vụ năm 2019 - Tải về
 
​Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 - Tải về
 
​Kế hoạch 18/KH-SNgV áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại Sở Ngoại vụ Tây Ninh
 
​Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động