Tin tức - Khen thưởng - Kỹ luật
 
​Thông báo kết quả đánh giá, phân loại công chức, người lao động thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Ngoại vụ năm 2021Xem và tải về tại đây: 07 TB SNgV.pdf
 
Căn cứ Công văn số 2577/UBND-NCPC ngày 21/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; Că cứ Biên bản họp số 34/BB-SNgV ngày 23/11/2020 về việc nhận xét, đánh giá, phân loại công chức, người lao động năm 2020.
 
Thực hiện Công văn số 211/HĐTĐ ngày 05/10/2020 của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh về việc báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua năm 2020. Sở Ngoại vụ đánh giá một số nội dung thuận lợi và khó khăn trong công tác thi đua năm 2020 cụ thể như sau:
 
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020; Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỹ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Tây Ninh lần thứ V. Ngay từ đầu năm Ban Giám đốc Sở đã động viên công chức, người lao động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, với quyết tâm phấn đấu của tập thể cơ quan, Sở đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và ngành cấp trên giao.