Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh
I/ Ban Giám đốc

1/ Phó Giám đốc phụ trách: Võ Minh Tâm
2/
 Phó Giám đốc: Nguyễn Thành Nhân

3/ Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hồng​

II/ Cơ cấu và chức năng của các phòng chuyên môn: 

1/ Văn phòng

2/ Phòng Lãnh sự và Hợp tác Quốc tế

3/ Phòng Quản lý Biên giới