Cơ cấu tổ chức Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh

I/ Ban Giám đốc

1/ Ông Nguyễn Văn Hồng - Giám đốc

2/ Ông Võ Minh Tâm​ - Phó Giám đốc
3/ Ông Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc

II/ Cơ cấu và chức năng của các phòng chuyên môn: 

1/ Văn phòng

2/ Phòng Lãnh sự  Hợp tác Quốc tế

3/ Phòng Quản lý Biên giới