Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
  
Công Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020TinTrần Thị MinhCông Khai Thực Hiện Dự Toán Thu- Chi Ngân Sách Năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/15/2021 11:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)46 QĐ SNgV (Quyết định giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ Tây Ninh
7/7/2020 9:00 AMYesĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020TinCông khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công khai tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Sở Ngoại vụ
7/7/2020 9:00 AMNoĐã ban hànhTổng hợp tình hình công khai
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019TinDự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019
5/21/2019 10:00 AMYesĐã ban hành793 px

​Tải về Dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 - Tải về

Tổng hợp tình hình công khai
Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018
6/7/2018 2:00 PMYesĐã ban hành

Quyết định về việc công bố công khai dự toán năm 2018. Tải file DTNS2018.PDF

Dự toán NSĐP đã được HĐND quyết định