CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

SỞ NGOẠI VỤ TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: Số 193 đường 30/ 4, Phường 1 Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Email: songoaivu@tayninh.gov.vn

ĐT - Fax: 0276.3824343

truso.jpg
Trụ sở cơ quan

       Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh được thành lập theo quyết định số 45/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh trên cơ sở sáp nhập Ban Biên giới của tỉnh và Phòng Ngoại vụ thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các hoạt động đối ngoại và biên giới trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

       Căn cứ Quyết định 30/2016/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 31 tháng 8 năm 2016 về việc Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.

        Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 06 tháng 11 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh.

        * Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở có 3 phòng:

            a) Văn phòng;

            b) Phòng Lãnh sự - Hợp tác quốc tế;

            c) Phòng Quản lý biên giới.

       *Nhiệm vụ và quyền hạn:

       - Trình UBND tỉnh:

       + Dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về công tác đối ngoại địa phương;

       + Dụ thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về công tác ngoại vụ; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về công tác đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Sở.

       + Dự thảo văn bản quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở.

       - Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

       + Dự thảo quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác  đối ngoại địa phương;

       + Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.

       - Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại địa phương sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Sở.

       -Tổ chức và quản lý đoàn ra và đoàn vào:

       + Quản lý các đoàn công tác đi nước ngoài và đón tiếp các đoàn nước ngoài đến thăm và làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh;

       + Tham mưu UBND tỉnh tổ chức đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc với tỉnh; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các đoàn đi công tác nước ngoài của lãnh đạo UBND tỉnh; thống kê, tổng hợp các đoàn đi nước ngoài của cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh.

       - Công tác Lãnh sự:

       + Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, quản lý và đề nghị cấp , gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định của pháp luật;

       + Phối hợp với các sở, ban ngành liên quan thực hiện công tác xuất nhập cảnh của người Việt Nam và người nước ngoài trên địa bàn tỉnh; theo dõi tổng hợp tình hình di trú của công dân Việt Nam và công dân nước ngoài tại địa bàn tỉnh; xử lý những vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong công tác lãnh sự tại địa phương;

       + Hướng dẫn quản lý các hoạt động của các cá nhân tổ chức nước ngoài liên quan đến nhân thân, tài sản, đi lại, làm ăn, sinh sống, học tập, công tác, du lịch, kinh doanh, đầu tư trên địa bản tỉnh tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam.

       -Về thông tin đối ngoại:

       + Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai chương trình, kế hoạch thông tin tuyên truyền đối ngoại của địa phương đã được UBND tỉnh phê duyệt;

       + Cung cấp thông tin liên quan đến địa phương để phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại cho Bộ Ngoại giao và các đơn vị có thẩm quyền;

       + Tổ chức thu thập, phân tích, tổng hợp thông tin về tình hình chính trị - an ninh, kinh tế quốc tế và khu vực phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương;

       + Thống nhất quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động báo chí tại địa phương; xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức việc tiếp và trả lời phỏng vấn của lãnh đạo UBND tỉnh, cung cấp thông tin có định hướng, theo dõi và quản lý hoạt động của phóng viên nước ngoài theo quy định của pháp luật.

       - Đối với các tổ chức phi chính phủ và các cá nhân nước ngoài:

       + Phối hợp với các cơ quan liên quan xúc tiến vận động, quản lý hoạt động của các khoản viện trợ thuộc các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp địa phương theo quy định của pháp luật;

       + Hỗ trợ thủ tục hành chính trong việc triển khai các chương trình hoặc dự án nhân đạo, phát triển và viện trợ khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài giúp đỡ địa phương.

       - Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia:

       + Là cơ quan thường trực của UBND tỉnh về công tác biên giới của tỉnh giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ về biên giới tại địa phương theo quy định của pháp luật;

       + Là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Phân giới Cắm mốc của  tỉnh; chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng phương án, kế hoạch và tổ chức khảo sát đơn phương, song phương; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác phân giới cắm mốc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phân giới cắm mốc của tỉnh;

       + Theo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao tình hình thực hiện  các điều ước quốc tế về biên giới quốc gia, quy chế quản lý biên giới trên đất liền và các tranh chấp nãy sinh trên đất liền thuộc địa bàn tỉnh;  

       + Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới quốc gia; hướng dẫn, kiểm tra quản lý các văn bản, tài liệu bản đồ và hồ sơ về biên giới thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

       - Về kinh tế đối ngoại:

       + Giúp UBND tỉnh triển khai thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

       + Phối hợp với các cơ quan liên quan, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài thu thập, lựa chọn và thẩm tra các đối tác nước ngoài vào kinh doanh, liên doanh, liên kết kinh tế, đầu tư tại địa phương theo sự phân công của UBND tỉnh;

       + Tham gia công tác xúc tiến, thương mại, đầu tư, du lịch, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giúp các doanh nghiệp của địa phương mở rộng hợp tác với các nước.

       - Về văn hóa đối ngoại:

       + Tổ chức thực hiện chương trình hoạt động văn hóa đối ngoại của địa phương sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;

       + Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại tại địa phương và việc xây dựng, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa của địa phương ở nước ngoài.

       - Về người Việt Nam ở nước ngoài:

       + Triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch và chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao;

      + Phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương;

       + Định kỳ tổng kết, đánh giá và đề xuất kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài và thân nhân của họ tại địa phương.

       - Tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện điều ước quốc tế tại địa phương:

       + Thống nhất quản lý các hoạt động về tổ chức hội nghị, hội thảo, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế, thực hiện điều ước quốc tế theo quy định của pháp luật;

       + Báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hướng giải quyết những vấn đề phát sinh phức tạp trong công tác ngoại vụ, biên giới của tỉnh.

       - Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính của UBND tỉnh.

       - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực ngoại vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác ngoại vụ, biên giới thuộc UBND cấp huyện.

       - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, lưu trữ, phục vụ công tác quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực ngoại vụ và biên giới.

       - Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực ngoại vụ, biên giới theo quy định của pháp luật hoặc theo phân cấp của UBND tỉnh.

       - Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ ngoại vụ, biên giới được giao theo quy định của UBND tỉnh và Bộ Ngoại giao.

       - Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các đơn vị thuộc Sở; quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

       - Quản lý tài sản, tài chính được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm9
  • Hôm nay433
  • Tháng hiện tại8,234
  • Tổng lượt truy cập1,200,617
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây