Sở Ngoại vụ triển khai Kế hoạch số 2014/KH-UBND, ngày 27/6/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030.

Thứ ba - 11/10/2022 10:26 46 0

Ngày 27/6/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2014/KH-UBND triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Có thể thấy, Ngoại giao văn hóa gắn liền với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, trong đó ngoại giao văn hóa là nền tảng tinh thần của hoạt động đối ngoại, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo an ninh quốc phòng và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, cần chủ động tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, ngoại giao văn hóa nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược ngoại giao văn hóa trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đồng thời, bảo tồn, quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa của Việt Nam nói chung và Tây Ninh nói riêng đến bạn bè quốc tế. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc hơn những giá trị văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp phục vụ công tác ngoại giao văn hóa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ này cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về ngoại giao văn hóa: đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức viên chức, và nhân dân về chủ trương, đường đối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Quyết định số 2013/QĐ-TTg ngày 30/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 và định hướng của tỉnh Tây Ninh về công tác ngoại giao văn hóa nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng thuận giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và nhân dân về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa nhằm đưa ngoại giao văn hóa trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã và là trách nhiệm của mỗi người dân trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các bài báo, ấn phẩm chuyên đề trên các kênh truyền thông số. Xây dựng ấn phẩm, phóng sự, phim tài liệu để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, con người, bản sắc văn hóa, danh lam thắng cảnh… của tỉnh Tây Ninh đến các đối tác trong và ngoài nước.

Sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Khai thác, sử dụng hiệu quả thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong công tác ngoại giao văn hóa. Xây dựng và sử dụng cổng thông tin điện tử của các cơ quan để tuyên truyền, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của tỉnh. Thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để cập nhật, đổi mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm thông tin tuyên truyền (bài viết, phóng sự, sách báo, ấn phẩm, đĩa…) giới thiệu về vùng đất và con người Tây Ninh đến với bạn bè trong nước nói riêng, bạn bè quốc tế nói chung và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ.

- Thúc đẩy quan hệ hợp tác, xây dựng lòng tin với địa phương nước ngoài: mở rộng quan hệ hợp tác với các nước. Lồng ghép linh hoạt, thực chất các hoạt động ngoại giao văn hóa trong các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành tới các địa phương nước ngoài và đón các đoàn nước ngoài, đoàn Tổng Lãnh sự quán đến thăm làm việc tại tỉnh, nhân kỷ niệm năm chẵn, năm tròn quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các nước. Lồng ghép, giới thiệu các giá trị văn hóa của tỉnh trong các bài phát biểu, nội dung trao đổi, làm việc, ấn phẩm, quà tặng đối ngoại của lãnh đạo tỉnh.

Sáng tạo, đổi mới trong việc tổ chức các chương trình, sự kiện quan trọng như kỷ niệm năm tròn, năm chẵn ngày thiết lập quan hệ hợp tác, ngày quốc khánh, lễ, Tết… góp phần đưa quan hệ hợp tác với địa phương các nước đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

- Gắn kết việc quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh đất và người Tây Ninh với các hoạt động về kinh tế, chính trị, xã hội: tăng cường hợp tác trên lĩnh vực ngoại giao văn hóa để quảng bá vùng đất, con người Tây Ninh, qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, du lịch, mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan trong tổ chức các chương trình văn hóa có yếu tố nước ngoài tại tỉnh hoặc ở nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa độc đáo của Tây Ninh, mở rộng giao lưu, hợp tác với các tỉnh, thành phố trên thế giới.

Xây dựng và triển khai chương trình xúc tiến thương mại, chính sách khuyến khích đầu tư, tham gia hội chợ, triển lãm có lồng ghép các chương trình thông tin quảng bá về tiềm năng và cơ hội đầu tư, giao lưu văn hóa, du lịch. Lồng ghép các hoạt động ngoại giao văn hóa để quảng bá các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh với bạn bè quốc tế như: du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, nông sản địa phương.

Đẩy mạnh hoạt động ngoại giao văn hóa trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Quan tâm tạo điều kiện để các cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước tham gia các cuộc thi khu vực, quốc tế trong các lĩnh vực văn hóa, khoa học, giáo dục… Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ đồng bào Việt Nam ở nước ngoài. Tổ chức giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên tỉnh Tây Ninh với học sinh, sinh viên, thanh niên các nước.

Xây dựng các ấn phẩm song ngữ (Việt – Anh) nhằm giới thiệu rộng rãi ngôn ngữ, phong tục tập quán, lễ hội, trang phục các dân tộc, các danh lam, thắng cảnh, đặc sản, các làng nghề truyền thống, con người Tây Ninh.

Lựa chọn các tặng phẩm tiêu biểu, đặc sắc của địa phương để làm quà tặng đối tác nước ngoài khi thăm và làm việc với tỉnh Tây Ninh nhằm quảng bá, giới thiệu những nét đặc trưng của tỉnh.

- Bảo tồn, phát huy các di sản và danh hiệu đã được công nhận: thực hiện tốt các biện pháp gìn giữ, bảo tồn và phát huy các di sản của địa phương đã được công nhận qua đó thúc đẩy việc giới thiệu và quảng bá các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử của tỉnh.

Tiếp tục khảo sát, thống kê các di tích, di sản trên địa bàn tỉnh để có biện pháp bảo tồn, trùng tu, xây dựng và lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xếp hạng khi đủ điều kiện.

- Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại: tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế về văn hóa, chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức ngoại giao văn hóa. Kế thừa và phát huy những truyền thống văn hóa tốt đẹp của người dân Tây Ninh, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh từ bên ngoài xâm nhập vào tỉnh. Kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đấu tranh chống lại những hoạt động tuyên truyền không đúng về dân tộc, đất nước và con người Việt Nam.

Từ những nhiệm vụ cụ thể trên, nhận thấy Sở Ngoại vụ trong thời gian tới cần phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa với các địa phương của Campuchia và Hàn Quốc đã có quan hệ hợp tác với Tây Ninh. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các tỉnh, thành phố của các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản,…có nhiều điểm tương đồng về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa với tỉnh Tây Ninh; thực hiện tốt công tác tham mưu UBND tỉnh gửi Thư chúc mừng đến các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh nhân dịp các ngày lễ, tết, quốc khánh,…Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các ngành liên quan quản lý, hướng dẫn các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến tác nghiệp tại tỉnh theo quy định. Qua đó, giới thiệu với báo chí nước ngoài về những nét văn hóa đặc trưng, quảng bá các danh lam, thắng cảnh và những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc của tỉnh; phối hợp với các Bộ, ban ngành Trung ương trong việc tổ chức và cử cán bộ tỉnh tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức đối ngoại và ngoại giao văn hóa để nâng cao năng lực công tác và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

Thanh Tâm – Văn phòng Sở

 

 

 

Tác giả: Vũ Thị Thanh Tâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm27
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay303
  • Tháng hiện tại8,104
  • Tổng lượt truy cập1,200,487
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây