Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Ngoại vụ

Thứ tư - 26/01/2022 23:00 170 0
Thực hiện Quyết định số số 3506/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Sở Ngoại vụ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 với 08 nhiệm vụ cụ thể như sau:

​Một là, công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính và tuyên truyền:tăng cường công tác chỉ đạo trong toàn Sở, chỉ đạo thống nhất việc thực hiện công tác cải cách hành chính trong phạm vi quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch một cách cụ thể trong từng thời gian, từng lĩnh vực, phân công rõ trách nhiệm từng cán bộ, công chức; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch; thường xuyên tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị để cán bộ, công chức và người lao động nâng cao nhận thức về nhiệm vụ cải cách hành chính tại đơn vị. Đồng thời, công tác truyên truyền gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, tập trung tuyên truyền và nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính. Hai là, cải cách thể chế: tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực chuyên ngành. Đồng thời, tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đánh giá về hiệu lực, hiệu quả đối với các văn bản quy phạm pháp luật sau khi được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, tự kiểm tra và hệ thống hóa văn bản pháp luật tại cơ quan, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản có nội dung chồng chéo, trái quy định, không còn phù hợp với các văn bản chuyên ngành của Bộ Ngoại giao mới ban hành. Ba là, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông: trong đó tập trung Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định về kiểm soát thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính của Sở, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh các thủ tục hành chính có sự thay đổi, bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của đơn vị; thường xuyên công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính đang có hiệu lực trên bảng niêm yết thủ tục hành chính, cổng thông tin điện tử của Sở và Cổng dịch vụ công của tỉnh theo đúng quy định. Bốn là, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: thực hiện rà soát về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở để sắp xếp phù hợp. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy của cơ quan, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng chuyên môn thuộc Sở để không có hiện tượng chồng chéo, bỏ sót hoặc trùng lắp. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 3 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh theo Thông tư số 03/2021/TT-BNG, ngày 28/10/2021  của Bộ Ngoại giao về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Năm là, cải cách chế độ công vụ, công chức: triển khai thực hiện Nghị định số 62/2020/NĐ-CP, ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh vị trí việc làm cho phù hợp với tình hình thực tế và khối lượng công việc của Sở; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức với số lượng phù hợp, chất lượng ngày càng cao, cơ cấu hợp lý, có trình độ chuyên môn, phẩm chất tốt, có tinh thần trách nhiệm và không ngừng đổi mới đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức theo Luật Phòng, chống tham nhũng và quy định tại Chương V, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biên pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 158/2007/NĐ-CPnhằm nâng cao chất lượng, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và phòng chống tham nhũng; thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức theo Kế hoạch của Sở; tạo điều kiện cho công tác  tham gia các lớp tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ về cải cách hành chính; thường xuyên kiểm tra công vụ; nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ của cán bộ, công chức. Sáu là, cải cách tài chính công: nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP, ngày 07/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 của Chính phủ. Thực hiện cơ chế sử dụng kinh phí nhà nước để triển khai các nhiệm vụ về hoạt động đối ngoại của tỉnh; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ của Sở phù hợp theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Bảy là, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử: thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở năm 2022; tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; sử dụng có hiệu quả, đúng quy định các hệ thống thông tin nhằm tăng cường trao đổi văn bản điện tử, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành (Văn phòng điện tử, chữ ký số, họp không giấy, thư điện tử công vụ; cổng thông tin điện tử, Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh,...); nâng cao chất lượng của cổng/trang thông tin điện tử của Sở; cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tiết kiệm thời gian, chi phí. Tám là, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015: thực hiện có hiệu quả Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Tây Ninh.                                           Vũ Thị Thanh Tâm – Chuyên viên Văn phòng Sở

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay376
  • Tháng hiện tại376
  • Tổng lượt truy cập1,340,679
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây