Định hướng của tỉnh Tây Ninh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Thứ ba - 22/11/2022 17:21 99 0
Định hướng của tỉnh Tây Ninh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026

Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các cơ quan, tổ chức trực tiếp tham gia công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nâng cao ý nghĩa, tầm quan trọng và vai trò của công tác này; bảo đảm các cơ quan, tổ chức nắm vững chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới... Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh ban hành Kế hoạch 1177/KH-UBND ngày 07/4/2022 để thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về việc  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026. Trong Kế hoạch Ủy ban nhân tỉnh nêu rõ 03 yêu cầu:

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chính quyền các cấp và các ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới;

- Tiếp tục triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, kiều bào tỉnh Tây Ninh nói riêng hiểu rõ hơn về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đồng thời thể hiện tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nêu cao tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc;

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong quá trình thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới.

Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII, Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI đối với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, vì vậy Ủy ban nhân tỉnh Tây Ninh đã đưa ra định hướng của tỉnh về công tác người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2021-2026, gồm 09 nhiệm vụ:

1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW và Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội, nhân dân trên địa bàn tỉnh và cộng đồng kiều bào tỉnh Tây Ninh ở nước ngoài.

2. Tổ chức các hoạt động kết nối kiều bào với quê hương, đất nước thông qua những sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và những dịp lễ lớn của dân tộc; khuyến khích, tạo điều kiện cho người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư sản xuất, kinh doanh tỉnh Tây Ninh; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc; chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về cội nguồn dành cho thế hệ kiều bào trẻ nhằm giáo dục thanh niên kiều bào về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; qua đó nuôi dưỡng, tăng cường tình cảm gắn bó với quê hương, đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; Tăng cường tiếp xúc, vận động những cá nhân có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng và sở tại hướng về đất nước; kiên trì vận động những cá nhân còn định kiến; tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề do lịch sử, hậu quả chiến tranh để lại liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; chủ động, kiên quyết bằng nhiều hình thức linh hoạt đấu tranh với luận điệu xuyên tạc, hành động đi ngược lại lợi ích quốc gia dân tộc; Khen thưởng, động viên phù hợp, kịp thời các tập thể, cá nhân, người Việt Nam ở nước ngoài có đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu Tây Ninh dự Hội nghị quán triệt Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 31/12/2021 về Chương trình hành động của Chính phủ

3. Hỗ trợ các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Hỗ trợ xây dựng, củng cố các hội đoàn của thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tại tỉnh Tây Ninh; phát huy vai trò của Hội Liên lạc thân nhân kiều bào của tỉnh với người Tây Ninh và người Việt Nam ở nước ngoài trong việc duy trì kênh thông tin về tình hình kiều bào ở sở tại và kết nối giữa kiều bào với chính quyền địa phương.

4. Triển khai các biện pháp tổng thể hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn, có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội sở tại. Tiếp tục trao đổi, tiếp xúc đề nghị chính quyền các quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở sở tại. Tiếp tục tiến hành ký kết, triển khai các Thỏa thuận hợp tác, Ghi nhớ song phương với các địa phương nước ngoài; Dự báo tình hình khu vực và nước sở tại để chủ động trong công tác tham mưu các chính sách, đề xuất các nội dung có liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài. Chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức để người dân tuân thủ luật pháp nước sở tại; Tăng cường hợp tác với cơ quan an ninh, tư pháp của ba tỉnh giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia, tổ chức quốc tế để ngăn chặn hiệu quả nạn mua bán người, xuất nhập cảnh, cư trú trái phép, qua đó hỗ trợ đảm bảo an ninh trong cộng đồng, góp phần xử lý triệt để, đẩy lùi tình trạng người Việt Nam vi phạm pháp luật nước sở tại. Nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh, nhận con nuôi và kết hôn với người nước ngoài. Thông qua thân nhân người Việt Nam ở nước ngoài tại các địa phương, thường xuyên cập nhật tình hình, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của kiều bào ở sở tại, kịp thời báo cáo, đề xuất, phối hợp với cơ quan liên quan để thực hiện hỗ trợ, bảo hộ công dân khi cần thiết. Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, giáo dục định hướng, tư vấn và cung cấp thông tin cho người Việt trước khi ra nước ngoài.

5. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, triển khai đồng bộ chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc, đầu tư, sản xuất, kinh doanh... trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng của người Việt Nam ở nước ngoài liên quan đến quốc tịch phù hợp với quy định của Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và tinh thần Nghị quyết 36, trong đó quan tâm tới thủ tục xác định quốc tịch Việt Nam đối với trẻ em sinh ra ở nước ngoài, thủ tục nhập/trở lại quốc tịch Việt Nam không phải thôi quốc tịch nước ngoài của người Việt Nam ở nước ngoài;  Tiếp tục tăng cường ký kết các Thỏa thuận hợp tác, Ghi nhớ chú trọng các nội dung: phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; hỗ trợ nạn nhân; phòng, chống di cư trái phép; nhận trở lại công dân, lao động, văn hóa, giáo dục, con nuôi và hôn nhân gia đình với các nước, vùng lãnh thổ có đông người Việt Nam sinh sống.

6. Thiết lập các kênh thông tin tiếp nhận ý kiến của kiều bào đóng góp cho các chủ trương, chính sách lớn và các vấn đề quan trọng của đất nước, cũng như việc ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, linh hoạt kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến. Xây dựng và công bố danh mục các dự án khuyến khích người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về tỉnh Tây Ninh. Đẩy mạnh việc huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối sản phẩm của tỉnh ở nước ngoài. Hỗ trợ giải quyết vướng mắc của kiều bào khi về tỉnh đầu tư, kinh doanh.Thường xuyên tổ chức các sự kiện, buổi gặp gỡ giữa kiều bào tại tỉnh nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, xây dựng kênh trao đổi, hợp tác giữa kiều bào với tỉnh.

7. Đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Trao đổi, tiếp xúc đề nghị chính quyền các quốc gia, vùng lãnh thổ ủng hộ việc đưa tiếng Việt vào chương trình giảng dạy ở các cơ sở giáo dục tại địa bàn có đông người Việt sinh sống. Hỗ trợ kiều bào là tín đồ, chức sắc về nước tham gia các sinh hoạt tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo ở địa phương hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường tổ chức các hoạt động, chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của các văn nghệ sỹ tỉnh nhà và kiều bào, phục vụ kiều bào ở nước ngoài và người dân trong tỉnh.

 

Lãnh đạo tỉnh chụp hình lưu niệm với kiều bào tại buổi họp mặt kiều bào nhân dịp tết nguyên đán

8. Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài.  Lấy nhu cầu thông tin của kiều bào làm trung tâm, đưa thông tin bằng nhiều ngôn ngữ; tăng cường thông tin về những đóng góp của kiều bào đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng. Đa dạng hóa phương thức chuyển tải thông tin, trong đó chú trọng việc duy trì và phát triển nội dung trên nền tảng số. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp, phản ứng nhanh, kịp thời phản bác những luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình đất nước. Phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông của cộng đồng trong việc thông tin chính xác, đầy đủ về tình hình đất nước, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng đến bạn bè quốc tế, tăng cường tình cảm và sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế dành cho Việt Nam.

9. Tiếp tục xây dựng cơ chế phối hợp và kiện toàn tổ chức bộ máy. Tăng cường nguồn lực thực hiện công tác về người Việt Nam ở nước ngoài. Đẩy mạnh phối hợp công tác về người Việt Nam ở nước ngoài giữa các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phối hợp quản lý người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là ở cấp phường, xã, thường xuyên trao đổi thông tin về người dân Tây Ninh di cư, xuất nhập cảnh, lao động ở nước ngoài với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp thống kê, đánh giá tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài về tỉnh sinh sống ổn định. Có biện pháp ngăn chặn và phòng ngừa việc lợi dụng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài để trục lợi chống phá đất nước, ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích quốc gia - dân tộc.

Để tổ chức thực hiện hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đưa các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài vào công tác dài hạn, trung hạn và hàng năm gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, địa phương mình. Trong đó nhấn mạnh: thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân, quản lý lao động, du học sinh và kết hôn có yếu tố nước ngoài; tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xin cấp lại quốc tịch, sở hữu nhà ở tại Việt Nam, thừa kế, hôn nhân gia đình... để bà con kiều bào về tỉnh làm ăn, sinh sống; thực hiện tốt các chính sách thu hút, mời gọi hợp tác, đầu tư, sử dụng, phát huy nguồn chất xám kiều bào phục vụ phát triển đất nước, phát huy vai trò của kiều bào trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh quốc gia, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam với các nước nói chung và tỉn Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới với Campuchia nói riêng; hỗ trợ bà con nâng cao địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống ở nước sở tại; khuyến khích, vận động bà con kiều bào tham gia vào các hoạt động an sinh xã hội; tăng cường kết nối doanh nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước để hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, kinh doanh tại tỉnh và thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm của tỉnh, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu của tỉnh tới cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt ưu tiên thị trường có kiều bào Tây Ninh đang sinh sống, lao động, học tập, công tác tại nước ngoài; triển khai chương trình dạy tiếng Việt qua mạng phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của tỉnh; đa dạng hóa các hoạt động hỗ trợ người Việt Nam ở nước ngoài để giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; thu hút các tài năng nghệ sỹ, vận động viên thành tích cao trở về tỉnh hoạt động, thi đấu nhằm phát huy vai trò kiều bào trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Tây Ninh nói riêng tới bạn bè quốc tế; thông qua các nền tảng mạng xã hội, kịp thời, thông tin chính xác cho người Việt Nam ở nước ngoài nắm và hiểu rõ về tình hình của tỉnh và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta; thường xuyên liên hệ với bà con kiều bào của tỉnh tổ chức họp mặt hàng năm để gặp gỡ, chia sẻ, động viên, giao lưu văn hóa, văn học, nghệ thuật, triển lãm, hội thảo, du lịch về cội nguồn; kịp thời khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều thành tích đóng góp trong công cuộc vận động, xây dựng quê hương đất nước và công tác cộng đồng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Qua đó, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được xác định là “bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam”./.

(Thảo Uyên – Phòng LSHTQT)

 

 

 

 

 

Tác giả: Phạm Nguyễn Hoàng Thảo Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay245
  • Tháng hiện tại8,046
  • Tổng lượt truy cập1,200,429
hộp thư điện tử
chào mừng đại biểu đại hội
Quân đội nhân dân
tai lieu xuc tien dau tu
cong khai minh bach
gop y du thao
lịch công tác
hệ thống tiếp nhận trả lời kiến nghị của doanh nghiệp
cổng thông tin điện tử tỉnh
hệ thống tiếp nhận ý kiến người dân
chung tay cải cách thủ tục hành chính
văn bản chỉ đạo điều hành
bộ ngoại giao
cơ quan đại diện ngoại giao
hỏi đáp
dịch vụ công trực tuyến
cơ sở dữ liệu quốc gia
công báo tây ninh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây